Sky Links
GRENKE Leasing

Privacyverklaring

ALTERNATE België verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd en is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Aangezien ALTERNATE België de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

De bv ALTERNATE België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0893.031.290, met maatschappelijke zetel gevestigd te Oeyvaersbosch, 2630 Aartselaar, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Dit wil zeggen dat ALTERNATE België het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

ALTERNATE België doet dit in haar hoedanigheid van vennootschap waarmee u (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhoudt als klant of als leverancier, dan wel van wie u de website bezoekt.

Hoe?

ALTERNATE België verzamelt persoonsgegeven via (i) overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, (ii) vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), (iii) door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies).


Wat?

De persoonsgegevens die door ALTERNATE België worden verzameld zijn identificatiegegevens, consumptiegewoonten, financiële bijzonderheden, rijksregisternummer, beeldopnamen, geluidsopnamen, academisch curriculum, en professionele ervaring (deze laatste twee enkel bij sollicitanten).


Waarom?

De persoonsgegevens worden door ALTERNATE België steeds verzameld en verwerkt met het oog op één of meerdere welbepaalde doeleinden. De doeleinden waarvoor ALTERNATE België persoonsgegevens verwerkt zijn de hiernavolgende: (i) om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten (o.a. het afhandelen van de bestelling, de klant op de hoogte houden van de status van de bestelling, het juist functioneren van gebruikersaccount en spelapplicaties), (ii) om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, (iii) voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), (iv) voor de verbetering van onze diensten, alsook (v) in het kader van haar aanwervingsbeleid (sollicitanten).


Consequentie bij het niet verstrekken?

De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan wel gebruik te kunnen maken van de toepassingen van ALTERNATE België (gebruikersaccount en spelapplicaties). Bij gebrek aan het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan geen overeenkomst worden gesloten, of kan geen toegang tot deze toepassingen worden verschaft.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband, en niet langer dan 5 jaar na het beëindigen van de contractuele relatie (met uitzondering van de facturatie die 7 jaar wordt bijgehouden, en documentatie nodig in het kader van een garantieafhandeling die 10 jaar wordt bijgehouden). Huidige bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan uw rechten zoals weergegeven infra sub. 5.

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar privacy@alternate.be.

Beginselen inzake verwerking

ALTERNATE België zal persoonsgegevens steeds via de hiernavolgende beginselen verwerken: (i) op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is, (ii) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, (iii) ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, (iv) de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, (v) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is, (vi) alle passende technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging.


Rechtmatigheid van de verwerking

ALTERNATE België is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan: (i) u heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven, (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u (rechtstreeks of onrechtstreeks) partij bent, (iii) de verwerking kadert in een wettelijke verplichting van ALTERNATE België, (iv) de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen dan wel deze van ander natuurlijke persoon te beschermen, (v) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of (vi) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen).


Het delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn binnen ALTERNATE België alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer ALTERNATE België beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: groepsvennootschappen, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers, marketingbedrijven, fabrikanten, leveranciers, bezorgbedrijven, repaircentra.

Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens enkel voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Wat betekent SSL-encryptie?

Wanneer u op onze SSL-beveiligde site komt, onderzoekt uw browser of onze server het juiste SSL-certificaat bevat. Een digitaal SSL certificaat is een elektronisch dossier dat unieke computers en servers identificeert. De digitale certificaten staan de cliënt (uw webbrowser) toe om te controleren of de server die u probeert te bereiken effectief bij de website van ALTERNATE België hoort, voordat er een verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer uw computer gegevens vrijgeeft aan onze server, worden deze versleuteld vooraleer deze over het internet naar onze server worden verzonden.


Hoe herkent u websites met SSL-encryptie?

Wij gebruiken SSL-encryptie bij alle onderdelen van onze website. U kan dit heel gemakkelijk zelf controleren. Wanneer u zich op een versleutelde website bevindt, ziet u in de meeste moderne browsers naast de adresbalk een groen slotsymbool verschijnen. Daarnaast begint de URL van een versleutelde pagina met 'https:// in plaats van 'http://'.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die de server op uw computer installeert, die noodzakelijk zijn om te surfen. Bepaalde andere cookies hebben andere functies, zoals het onthouden van de gegevens van de internetgebruiker wanneer hij zich inlogt als geregistreerd lid op een website. Bepaalde pagina’s van de website gebruiken cookies om voorkeuren te onthouden of om technische redenen.

U zult bij het gebruik van de website van ALTERNATE België worden verzocht om toestemming te geven om de cookies te plaatsen op uw toestel (met uitzondering van louter technische cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is vereist).

De ALTERNATE België site gebruikt cookies welke het onder andere mogelijk maken te onthouden welke artikelen u in uw winkelwagen legt. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het beëindigen van het besteltraject, dat wil zeggen na het verlaten van de shop, en zijn dan ook slechts gedurende één 'sessie' actief.

Verder maakt ALTERNATE België gebruik van technologieën om op externe websites advertenties te tonen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies om op externe sites advertenties te tonen met als doel effectiever reclame te kunnen maken. Deze cookies zijn niet persoonlijk identificeerbaar.

Cookies worden niet langer bewaard dan nodig met een maximum bewaartermijn van 2 jaar.

Indien u niet wenst dat cookies op uw computer worden geplaatst, kunnen uw browserinstellingen in die zin worden aangepast. We wijzen u er echter op dat u in dit geval niet van alle functies op onze website gebruik zal kunnen maken.

Uw instellingen met betrekking tot cookies kan u hier aanpassen. U vindt hier ook meer informatie over de specifieke cookies die door de website van ALTERNATE België worden gebruikt.

Huidige privacy policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij toekomstige wijzigingen of aanpassingen u steeds vooraf zullen worden meegedeeld.

Wij hebben getracht u middels huidige privacy policy transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van ALTERNATE België in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder.

Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen kunt u een e-mail versturen naar privacy@alternate.be of een brief naar ALTERNATE België t.a.v. DPO, Oeyvaersbosch 16-18, 2630 Aartselaar.

Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. ALTERNATE België hecht veel belang aan het waarborgen van uw rechten.

Daarnaast informeren wij u ervan dat u steeds het recht heeft een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). U kan hen contacteren via telefoon op het nummer +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35, via e-mail naar contact@apd-gba.be of via briefpost naar onderstaand adres.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.